“Lex est, quod notamus”
to co piszemy, stanowi prawo.

Szanowni Państwo

Prawo polskie zostało tak skonstruowane, iż mogą pojawić się na Państwa drodze sytuacje, w których będzie wymagane prawnie, sporządzenie aktu notarialnego. Niedopełnienie takiej formy będzie skutkowało nieważnością podjętych czynności prawnych. Do sporządzania aktów notarialnych powoływani są właśnie notariusze lub polski konsul [Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274)].

Wobec powyższego pragniemy zaprosić Państwa do współpracy z Kancelarią Notarialną. Notariusz to osoba zaufania publicznego korzystająca z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Istotną funkcją notariusza w obrocie prawnym jest ograniczenie sporów sądowych poprzez zapewnienie czynnościom kontraktowym nadzoru profesjonalnego prawnika dbającego o formalnoprawną poprawność sporządzanych dokumentów z uwzględnieniem porządku prawnego i woli osób w imieniu których dokonuje czynności notarialnych.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

Akt Poświadczenia Dziedziczenia stanowi jedną z czynności notarialnych ujętych w katalogu określonym w treści art. 79 ustawy prawo o notariacie. Notariusz działając na podstawie art. 95a i następnych ustawy prawo o notariacie przeprowadzając notarialne postępowanie spadkowe potwierdza w sposób prawny nabycie spadku przez konkretne osoby. Czyni to na podstawie zarówno ustawy Kodeks cywilny (dziedziczenie ustawowe), jak również na podstawie testamentu spadkodawcy (dziedziczenie testamentowe). Niezwłocznie po sporządzeniu Aktu Poświadczenia Dziedziczenia notariusz dokonuje jego rejestracji w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia i to właśnie od tego momentu zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia traktować należy na równi z prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu praw do spadku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czynności dotyczące GRUNTów ODDANYch W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkowanie wieczyste jest specyficznym dla polskiego systemu prawa prawem podmiotowym dotyczącym nieruchomości gruntowych. Jest jednym z trzech rodzajów praw rzeczowych. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek osobie fizycznej lub prawnej na czas określony 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Jedną z cech użytkowania wieczystego gruntu jest jego zbywalność i dziedziczność i to właśnie te cechy sprawiają, że może być ono przedmiotem obrotu tak odpłatnego (np. sprzedaż) jak i nieodpłatnego (np. darowizna), który odbywa się przy udziale notariusza dokumentującego konkretną umowę w formie aktu notarialnego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czynności dotyczące NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYch

Czynności notarialne dotyczące obrotu nieruchomościami gruntowymi zarówno pod tytułem odpłatnym (np. sprzedaż) czy też nieodpłatnym (np. darowizna) stanowi jedne z najpopularniejszych czynności obejmowanych formą aktu notarialnego. Notariusz sporządzając akt notarialny dokumentujący przeniesienia własności nieruchomości gruntowej obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem interesów stron czynności notarialnej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czynności dotyczące NIERUCHOMOŚCIAMI LOKALOWYch

Lokale stanowiące odrębną własność stały się szczególnie popularne z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Wówczas lokale stanowiące odrębne nieruchomości stały się zarówno przedmiotem powszechnego obrotu, jak również znacznie bardziej popularne stało się ustanawianie odrębnej własności tychże lokali. Czynności notarialne dotyczące obrotu nieruchomościami lokalowymi pod tytułem odpłatnym (np. sprzedaż) czy też nieodpłatnym (np. darowizna), to częsta forma udziału notariusza w obrocie. Notariusz sporządzając akt notarialny dokumentujący przeniesienie własności obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem interesów stron czynności notarialnej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czynności dotyczące SPÓŁDZIELCZgo WŁASNOŚCIOWego PRAWA DO LOKALu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało uregulowane w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Obecnie od 31 lipca 2007 r. nie ma możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji, czyli można takie prawo do mieszkania sprzedać, darować, zapisać komuś w testamencie, obciążyć hipoteką. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

CZYTAJ WIĘCEJ

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI (rygor egzekucji)

Kodeks postępowania cywilnego w treści art. 777 stanowi, że tytułami egzekucyjnymi są między innymi akty notarialne w których dłużnicy poddają się egzekucji na podstawie pkt 4, 5 lub 6 w/w artykułu w zależności od konkretnej sytuacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

PEŁNOMOCNICTWa

Notariusza przy sporządzeniu pełnomocnictwa ogranicza się albo do poświadczenia podpisu pod dokumentem pełnomocnictwa osoby która go sporządza (pełnomocnictwo w zwykłej formie z podpisem urzędowo poświadczonym) albo do sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego gdy wymaga tego przepis prawa. Pełnomocnictwa mogą być ogólne, rodzajowe bądź do czynności szczególnej.

CZYTAJ WIĘCEJ

PROTOKOŁY

W sytuacjach prawem przewidzianych notariusz uczestniczy między innymi w zgromadzeniach wspólników spółek celem zaprotokołowania uchwał wymagających formy aktu notarialnego bądź zebraniach Wspólnot mieszkaniowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

TESTAMENTY

Jedną z form testamentu jako rozrządzenia własnym majątkiem na wypadek śmierci jest testament w formie aktu notarialnego. W polskim systemie prawnym kwestie związane ze sporządzaniem testamentów reguluje przede wszystkim Kodeks cywilny. Testament w formie aktu notarialnego sporządzany jest przy udziale notariusza, który odpiera oświadczenie woli od stawającego i nadaje mu formę aktu notarialnego. Zapewnia on największe bezpieczeństwo spełnienia woli spadkodawcy.

CZYTAJ WIĘCEJ

UMOWy MAJĄTKOWe MAŁŻEŃSKie (Intercyzy)

Małżonkowie tak przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w jego trakcie mogą uregulować ustrój majątkowy obowiązujący w ich małżeństwie poprzez zawarcie w formie aktu notarialnego umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy). Umowa majątkowa małżeńska może w swojej treści rozszerzyć wspólność ustawową na określone składniki majątkowe włączając je do majątku wspólnego małżonków, może też ograniczyć wspólność w ten sposób, że niektóre składniki nie będą włączane w ramy wspólności majątkowej małżeńskiej, może wreszcie doprowadzić do powstania umownego ustroju rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Ważną cechą umów majątkowych małżeńskich jest fakt, że aby móc się na nie powoływać, muszą one być znane osobom trzecim, tzn. należy je wcześniej okazywać w sytuacjach prawem przewidzianych.

CZYTAJ WIĘCEJ

HIPOTEKI

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie) i służy zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego. Ustanowienie hipoteki może mieć miejsce albo na podstawie umowy/oświadczenia objętego aktem notarialnym albo w na podstawie dokumentu bankowego bez udziału notariusza. Wymaga wpisu do księgi wieczystej,

CZYTAJ WIĘCEJ

USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

Przedmiotem odrębnej własności lokalu może być samodzielny lokal. Procedurę ustanowienia odrębnej własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną regulują przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Odrębna własność oznacza, że dany lokal stanowi odrębny od gruntu i od budynku przedmiot własności. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może mieć miejsce między innymi w formie aktu notarialnego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kancelaria

 

 Warszawska 17
40-009 Katowice

 517-228-517

 (32) 208 67 00

 

 

 

Parking dla klientów

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. Akceptuję