“Lex est, quod notamus”
to co piszemy, stanowi prawo.

Notariusz w Katowicach

Szanowni Państwo

Prawo polskie zostało tak skonstruowane, iż mogą pojawić się na Państwa drodze sytuacje, w których będzie wymagane prawnie, sporządzenie aktu notarialnego. Niedopełnienie takiej formy będzie skutkowało nieważnością podjętych czynności prawnych. Kancelaria notarialna będzie odpowiednim miejscem do dokonania czynności niezbędnych. Do sporządzania aktów notarialnych powoływani są właśnie notariusze lub polski konsul [Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274)].

Wobec powyższego nasza Kancelaria Notarialna w Katowicach podejmuje działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w granicach zasad etyki zawodowej. Usługi notarialne, mają na celu poświadczyć o dokonaniu czynności zgodnie z prawem. Notariusz to osoba zaufania publicznego korzystająca z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Istotną funkcją notariusza w obrocie prawnym jest ograniczenie sporów sądowych, poprzez zapewnienie czynnościom kontraktowym nadzoru profesjonalnego prawnika. Notariusz w kancelarii notarialnej dba o o formalnoprawną poprawność sporządzanych dokumentów z uwzględnieniem porządku prawnego i woli osób w imieniu których dokonuje czynności notarialnych.

Usługi notarialne w Katowicach

Opłaty notarialne

Za swoją pracę notariusz pobiera wynagrodzenie określone, czyli taksę notarialną. W zależności od nakładu czasu oraz skomplikowania sprawy, notariusz może ustalić niższą kwotę taksy niż stawki maksymalne przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Dodatkowo, oprócz taksy, notariusz dba o kwestę opłat sądowych i podatków od czynności dokonanych w formie aktu notarialnego. Aby uzyskać informacje na temat wymaganych dokumentów i ustalenia dokładnych kosztów usługi, prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Prawo polskie stanowią ustawy i rozporządzenia, które regulują niemal każdą dziedzinę naszego życia. Aby zabezpieczyć swoje sprawy i zadbać o ich zgodność z obowiązującymi przepisami, warto skorzystać z fachowej pomocy. Notariat to instytucja zaufania publicznego, która stanowi gwarant prawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych.

Dlaczego należy zgłosić się do notariusza?

Kancelaria notarialna w Katowicach wychodzi naprzeciw oczekiwaniom każdego obywatela i oferuje kompleksową obsługę. Codzienność dostarcza nam wielu sytuacji, w których wymagane jest sporządzanie odpowiednich dokumentów. Niedopełnienie takiej formalności może skutkować nieważnością podjętych czynności prawnych. Zgodnie z Art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. do przygotowania aktów notarialnych powołani są notariusze lub polski konsul. Prowadzona przez nas kancelaria notarialna odznacza się solidnością i rzetelnością. Dokładamy wszelkich starań by nasze działania zawsze były wykonywane starannie i gwarantujemy zachowanie etyki zawodowej. Osoby, które pragną nadać formę notarialną swoim decyzjom, mogą skorzystać z usług kancelarii notarialnej.

Korzystanie z usług dobrego notariusza zapewnia spokój i pozwala na uniknięcie wielu problemów natury prawnej. Notariusz Katowice - Jakub Pokojski, który wykonuje swój zawód w mieście Katowice, dba o właściwe dokonanie czynności notarialnej zgodnie z wymogami oraz standardami sprawowanego urzędu. Zawsze udziela niezbędnych porad zarówno w siedzibie kancelarii notarialnej, jak i pozostaje do Państwa dyspozycji telefonicznej w godzinach urzędowania kancelarii notarialnej.

W czym pomaga dobry notariusz?

Notariusz, jako bezstronny urzędnik państwowy, jest zobowiązany do upewnienia się, że strony przed zawarciem umowy dobrze rozumieją jej treść. Do katalogu świadczonych przez notariusza usług należą: sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia (tzw. APD), darowizn nieruchomości gruntowych, darowizn nieruchomości lokalowych, darowizn prawa użytkowania wieczystego gruntu, darowizn spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowiącego lokal mieszkalny/niemieszkalny (garaż), oświadczenia o poddaniu się egzekucji (rygor egzekucji), pełnomocnictwa, protokoły, testamenty, umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), hipoteki, oświadczenia o odrzuceniu spadku przypadającego z mocy ustawy, sprzedaż nieruchomości gruntowej, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stanowiącego lokal mieszkalny/niemieszkalny, ustanowienie odrębnej własności lokalu, zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej, a także zniesienie współwłasności nieruchomości lokalowej. Są to wszelkie działania w zakresie czynności notarialnych. Pracownicy kancelarii notarialnej są zobligowani do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak sporządza się akty notarialne?

Akty notarialne to podstawowe czynności dokonywane przez notariusza. Nie są to jednak zwykłe dokumenty. Ich wyjątkowość polega na tym, że notariusz w Katowicach współuczestniczy w redagowaniu i spisywaniu treści oświadczeń woli (wcześniej złożonych przez strony). Następnie odczytuje je oraz po stwierdzeniu, że ich forma jest zgodna z zamierzeniami zainteresowanych, akty  zostają podpisane przez notariusza i strony. Trzeba również pamiętać o okazaniu dokumentu tożsamości, kiedy poświadczenie własnoręczności podpisów jest wymagane. Wszelkie czynności notarialne leżą po stronie kancelarii notarialnej w Katowicach.

Kancelarie notarialne zachowują przygotowane materiały, natomiast strony otrzymują ich wypisy, które są dosłownym powtórzeniem zawartych tam treści, przez co mają wartość dokumentów oryginalnych. Akt notarialny można podzielić na kilka zasadniczych części. W pierwszej, tzw. komparycji, zawsze znajduje się data, miejscowość zawarcia aktu oraz dane stron i sposób stwierdzenia ich tożsamości. Następną część stanowi właściwa treść. Kolejna dotyczy podatków, opłaty sądowej i taksy notarialnej. Na końcu występuje stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu oraz podpisaniu aktu, pod którym umieszcza się podpisy stron, a także notariusza.

Według polskiego prawa każdy akt notarialny powinien być opracowany w języku polskim i zawierać:

  • datę sporządzenia, czyli dzień, miesiąc oraz rok, a w razie takiej potrzeby lub na żądanie dokument może zawierać też godzinę i minutę rozpoczęcia czy podpisania aktu;
  • lokalizację opracowania aktu;
  • imię, nazwisko oraz nazwę siedziby kancelarii notariusza; jeżeli akt sporządził zastępca notariusza, konieczne będzie również jego imię i nazwisko; imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę oraz siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie; oprócz tego wymagane są imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu;
  • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty, stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu, stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany, podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu, podpis notariusza.

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę aktu notarialnego, czynności notarialne dokonane przez notariusza, bez zachowania tej formy, są nieważne (art. 73 §2 kodeksu cywilnego).

Sprawdź, gdzie w Katowicach znajduje się nasza kancelaria notarialna

Jeśli chcą Państwo skorzystać z fachowych usług, pomoże wam notariusz Katowice. Oferujemy kompleksowa usługę w zakresie zawieranych czynności notarialnych. Charakteryzujemy się wieloletnim doświadczeniem i rzetelnie wykonywanymi obowiązkami. Centrum miasta to miejsce, gdzie można nas znaleźć. Kancelaria mieści się przy ulicy Wita Stwosza 6/6, niedaleko dworca PKP. Można

Kancelaria Notarialna w Katowicach

 

 Wita Stwosza 6/6
40-036 Katowice

 517-228-517

 (32) 208 67 00

 

 

 

Parking dla klientów

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. Akceptuję