“Lex est, quod notamus”
to co piszemy, stanowi prawo.

Kancelaria notarialna w Katowicach

Szanowni Państwo
Prawo polskie zostało tak skonstruowane, iż mogą pojawić się na Państwa drodze sytuacje, w których będzie wymagane prawnie, sporządzenie aktu notarialnego. Niedopełnienie takiej formy będzie skutkowało nieważnością podjętych czynności prawnych. Do sporządzania aktów notarialnych powoływani są właśnie notariusze lub polski konsul [Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274)].

Wobec powyższego pragniemy zaprosić Państwa do współpracy z Kancelarią Notarialną. Notariusz to osoba zaufania publicznego korzystająca z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Istotną funkcją notariusza w obrocie prawnym jest ograniczenie sporów sądowych poprzez zapewnienie czynnościom kontraktowym nadzoru profesjonalnego prawnika dbającego o formalnoprawną poprawność sporządzanych dokumentów z uwzględnieniem porządku prawnego i woli osób w imieniu których dokonuje czynności notarialnych.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

W przypadku śmierci spadkodawcy pojawia się konieczność potwierdzenia praw do spadku dla spadkobierców. Obok drogi sądowej, wyjściem jest akt poświadczenia dziedziczenia będący czynnością notarialną zapisaną w treści art. 79 ustawy prawo o notariacie. Notariusz działając na podstawie art. 95a i następnych ustawy prawo o notariacie przeprowadzając notarialne postępowanie spadkowe potwierdza w sposób prawny nabycie spadku przez konkretne osoby. Może to być zarówno dziedziczenie ustawowe, jak również dziedziczenie testamentowe. Po sporządzeniu Aktu Poświadczenia Dziedziczenia notariusz dokonuje jego rejestracji w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia czyniąc go równym z prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu praw do spadku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czynności dotyczące NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYch

Czynności dokonywane u notariusza dotyczące obrotu nieruchomościami gruntowymi zarówno odpłatnie (np. sprzedaż) jak i nieodpłatnie (np. darowizna) jest najcześciej wystepującą czynnością notarialną. Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem interesów wszystkich stron czynności notarialnej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Czynności dotyczące NIERUCHOMOŚCIAMI LOKALOWYch

Czynności notarialne związane z obrotem nieruchomościami, czyli zarówno sprzedaże jak i darowzny, są niezbędne do zgodnego z prawem przeniesienia własności i praw. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Czynności dotyczące SPÓŁDZIELCZgo WŁASNOŚCIOWego PRAWA DO LOKALu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest często wystepującą w Polsce formą posiadania lokali mieszkalnych bądź to niemieszkalnych (np. garaże).  Od 31 lipca 2007 r. nie ma możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, ktróe moze być przedmiotem obrotu, czyli można takie prawo do mieszkania sprzedać, darować, zapisać komuś w testamencie, obciążyć hipoteką. 

CZYTAJ WIĘCEJ

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI (rygor egzekucji)

Dłużnicy, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego mogą poddawać się w akcie notarilanym egzekucji na podstawie pkt 4, 5 lub 6  art. 777.

CZYTAJ WIĘCEJ

PEŁNOMOCNICTWa

Zgodnie z wymogami prawa, rynku bądź zdarzeniami życiowymi, może zdarzyć się potrzeba sporządzenia pełnomocnictwa przy udziale notariusza. Pełnomocnictwa mogą być ogólne, rodzajowe bądź do czynności szczególnej lu na poświadczenie podpisu przed notariuszem 

CZYTAJ WIĘCEJ

PROTOKOŁY

Koniecznosć protokołowania między innymi zgromadzeń wspólników spółek lub zebrań wspólnot mieszkaniowych to zadanie notariusza, wymagane przepisami.

CZYTAJ WIĘCEJ

TESTAMENTY

Testament w formie aktu notarialnego jest jedną z możliwości rozrządzenia włąsnym majątkiem i sporządzany jest przy udziale notariusza, który odbiera oświadczenie woli od stawającego i nadaje mu formę aktu notarialnego. Jest to najpewniejsza forma wyrażenia swoej woli na wypadek śmierci.

CZYTAJ WIĘCEJ

UMOWy MAJĄTKOWe MAŁŻEŃSKie (Intercyzy)

Zarówno przed jak i w czasie trwania związku małżeńskiego małżonkowie mogą uregulować ustrój majątkowy obowiązujący w ich małżeństwie poprzez zawarcie w formie aktu notarialnego umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy). Umową majątkową można zarówno rozszrzyć jak i ograniczyć wspólność majątkową. 

CZYTAJ WIĘCEJ

HIPOTEKI

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie). Do zaistnienia hipoteki niezbędny jest wpis do księgi wieczystej,

CZYTAJ WIĘCEJ

USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

Ustanowienie odrębnej własności lokalu regulują przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Odrębna własność oznacza, że dany lokal stanowi odrębny od gruntu i od budynku przedmiot własności, często występuje jako przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność tego lokalu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kancelaria

 

 Warszawska 17
40-009 Katowice

 517-228-517

 (32) 208 67 00

 

 

 

Parking dla klientów

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki cookies. Akceptuję